Aarhus skal være en god by for alle, hvad enten man er udsat, handicappet eller har en sygdom. Sammen med driftsområderne Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) og Voksenhandicap (VH) er det vores opgave at skabe udgangspunktet for, at alle aarhusianere har et liv med mulighed for at realisere deres drømme og ambitioner samt tage en uddannelse, arbejde og være en del af og bidrage til fællesskabet.

Målgruppen for vores arbejde er børn og unge, der enten har et handicap eller på anden vis er udsatte. Vi hjælper dem til at skabe fremgang og læring i deres eget liv og en styrket tro på sig selv. Det er en opgave som løses bedst i tæt samarbejde med barnet/den unge og familien og øvrige samarbejdspartnere, fordi samarbejde, gode relationer og motivation er afgørende for en vellykket indsats.

Udgangspunktet for Socialforvaltningens indsats skal altid være det enkelte individ. Det betyder at sociale tilbud skal tilpasses og tilrettelægges således, at det giver mest mulig mening for borgeren. Men mindst ligeså vigtigt er det, at borgerens egne kompetencer og ressourcer indgår centralt i løsningen af en given udfordring. Denne logik gør sig i høj grad også gældende i Familier, Børn og Unge, hvor vores forskellige tilbud altid tilstræber at spille borgeren god og således bringe barnets eller den unges ressourcer i spil.

I Familier, Børn og Unge arbejder vi ud fra en faglig tilgang, der fokuserer på at støtte barnet eller den unge i at opnå social inklusion, adgang til gode børnefællesskaber, opnå læring og arbejde mod at få en uddannelse og blive selvforsørgende. Som led heri samarbejder vi tæt med både netværk, dagtilbud, skoler og ungdoms- og fritidsklubber. Familien er, som en uomgængelig faktor i barnets eller den unges liv, en helt central partner i FBU’s arbejde. Ved at arbejde med og styrke disse relationer, tror vi på, at vi kan styrke børn og unges mestring af eget liv.

Familier, Børn og Unge tilbyder en bred vifte af pædagogiske og udviklende indsatser: fra opsøgende arbejde, rådgivning, forebyggelse og behandling til anbringelse i familiepleje eller institution. Det er barnets eller den unges konkrete behov, der afgør hvilke tilbud, der tages i brug. I samarbejde med barnet/den unge og familien opstiller FBU målsætninger for, hvad en indsats skal føre til, og der følges løbende op herpå. Den løbende opfølgning er et vigtigt værktøj, der gør det muligt hurtigt at ændre indsatsen, så der opnås et bedre resultat. Vi tilstræber en hurtig og præcis indgriben, fordi det kan sikre det bedst mulige forløb for barnet og den unge.
Opfølgning sker blandt andet gennem anvendelse af en videns- og effektfokuseret tilgang. Det handler om at vide, hvad der virker, og hvad der skal ændres. Denne tilgang er i tråd med Børne- og Socialministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser (2017), herunder regeringens ”10 mål for social mobilitet – for alle kan”, der netop vægter fastsættelsen af konkrete mål højt. Vi er bevidste om at vores indsatser altid skal holdes op imod til mål, der er blevet til i samarbejde mellem borgeren, familien og kommunen.

Vidste du, at Familier, Børn og Unge ...

  • Hjalp mere end 4.900 familier, børn o gunge i 2016
  • Havde et budget på mere end 873 mio. kr. i 2017
  • Har cirka 1.100 ansatte (helårspersoner)
  • Har 5 centre fordelt i hele Aarhus.

Organisering af Familier, Børn og Unge

Familier, Børn og Unge er organiseret i fem centre:
  1. Familiecentret
  2. Handicapcentret for Børn
  3. Ungdomscentret
  4. Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
  5. Børnecentret.
Familiecentret og Handicapcentret for Børn er myndighedscentre og er således borgerens indgang, hvis de har brug for hjælp og støtte fra FBU.

Ungdomscentret har forskellige indsatser målrettet unge mellem 14-18 år. Nogle af disse er forankret lokalt, mens andre er bydækkende som for eksempel Ungekontakten eller Botilbuddet Katrinebjerg.

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud varetager opgaverne ift. indsatser målrettet børn og unge med fysisk eller psykisk handicap. Ydelserne som CSB har er rådgivning/vejledning og kurser til forældre og søskende, familieindsatser, støttekontaktpersonsordninger, døgnaflastning og døgntilbud.

Børnecentrets indsatser er målrettet udsatte familier og børn mellem 0-13 år. Ydelserne indeholder dagforanstaltninger samt døgntilbuddene mini-institutionerne.

Udover de nævnte områder har Familier, Børn og Unge et samarbejde med en række selvejende institutioner vi har driftsoverenskomst med. Det drejer sig om Døgncentret, Dalgaarden, Ellengården.

Endvidere har vi samarbejdsaftaler med Kvindehuset, Børn, Unge og Sorg og Århus Krisecenter. Her ydes hjælp i form af for eksempel familiebehandling på dags- eller døgnbasis, børnehuse, eller døgninstitutionspladser på børnehjem, behandlingshjem eller handicapinstitutioner. Derudover tilbydes aflastningstilbud til forskellige målgrupper. Der er desuden mulighed for, at voldsramte kvinder kan få ophold på Aarhus Krisecenter.