Målet for en stærk social kapital er at kunne lykkedes med kerneopgaven. Fra 2017 foretages der årlige målinger af den sociale kapital. Målinger foregår ensartet mellem årene og mellem de organisatoriske enheder. Det vil muliggøre en sammenligning over tid og mellem organisationens enheder. Det vil være et godt grundlag for en fælles drøftelse i Familie, Børn og Unge af status for den social kapital og for at kunne drage nytte af erfaringerne på tværs i organisationen. Som opfølgning på den første måling, blev der i april 2017 afholdt en temadag for MED og arbejdsmiljøorganisationen i Familier, Børn og Unge, hvor en række konkrete lokale initiativer, skabt på baggrund af den første måling, blev præsenteret og drøftet. Af konkrete eksempler kan nævnes udarbejdelse af afdelingshandleplaner for udvikling af de områder, hvor der scores lavt; kvartalsvise målinger som supplement og tættere opfølgning og drøftelser på tværs i organisationen for at finde eksempler på Best Practice.