Familier, Børn og Unge rummer en bred vifte af ydelser, der omfatter opsøgende arbejde, rådgivningsindsats, forebyggelses- og behandlingsindsatser samt anbringelse i aflastningstilbud, familiepleje eller botilbud.

 

I arbejdet med Familier, børn og unge har vi fokus på, at vores ydelser er baseret på en videns- og effektfokuseret tilgang, således vi hele tiden tilpasser vores indsats, så den bedst muligt støtter det enkelte barn/unge i udfoldelsen af deres ressourcer og kompetencer.

Vi baserer derfor vores indsats på både de tværgående effektvurderingsresultater samt en række andre videns- og evidensfremmende metoder. En af dem er Socialforvaltningens nye fælles evalueringsmodel, som benyttes på indsatser rettet mod borgerne.

Modellen understøtter et tidligt evalueringsfokus i indsatserne, som både kan være med til at kvalificere indsatserne og deres fokus på effekt over for borgeren og sikre bedre kvalitet i evalueringerne, fordi indsamling af data tænkes ind på et tidligt tidspunkt.

Byrådet har besluttet, at der i 2018 skal være en særlig opmærksomhed på skolegang og læring for børn og unge, for at understøtte den positive faktor det har i forhold til barnets og den unges livsbane.

En af de centrale beskyttelsesfaktorer i forhold til at sikre børn og unges trivsel og fremtidige udvikling er fastholdelse i skole og beskæftigelse. Vi ved fra flere forskellige studier (bl.a. SFI, 2015), at uddannelse er en af de største beskyttende faktorer for børn og unge, og for hvordan de kommer til at klare sig som voksne.

Familier, Børn og Unges fokus på uddannelse og læring indebærer, at vi tror på, at vejen til at blive aktiv borger, og til at barnet og den unge oplever positiv forandring, hænger sammen med læringsmæssig og faglig progression, og at der arbejdes fokuseret med uddannelse og læring.

Familier, Børn og Unge samarbejder særligt med Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Beskæftigelsesforvaltningen omkring skole og beskæftigelse. I samarbejdet er der særligt fokus på tidlig indsats og rette trin på rette tidspunkt. Rette indsats på rette tidspunkt handler om, hvilket trin på indsatstrappen det enkelte barn står på, hvorfor er det værdifuldt og hvad skal der til, for at komme ned af indsatstrappen. Derudover er der også et væsentligt fokus på social inklusion, der handler om, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte børn og unge, så de kan rummes i den almene skole og kan opnå adgang til arbejdsmarkedet.

I det følgende afsnit præsenteres først en grafisk oversigt over samarbejdsprojekter efterfulgt af en række konkrete eksempler på indsatser i Familier, Børn og Unge, der støtter op om skole og uddannelse for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap.

Den grafiske oversigt illustrerer nogle af de samarbejdsprojekter der er mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Kendetegnene ved dem er, at jo ældre målgruppen af børn er, desto større er samarbejdet med Beskæftigelsesforvaltningen.

Figur 2: Oversigt over samarbejdsprojekter mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Nedenfor fremgår en række eksempler på indsatser i Familier, Børn og Unge, der støtter op om skole og beskæftigelse for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap.

Styrket skole- og beskæftigelsesfokus for børn og unge med handicap

Eksempler på indsatser med særlig fokus på børn og unge, der er i fare for at miste deres specialklassetilbud

Eksempler på indsatser med særligt fokus på ikke-uddannelsesparate unge

Eksempler på indsatser med særligt fokus på skolegangen for anbragte børn og unge

Eksempler på indsatser med særligt fokus på skole og forældresamarbejdeDet kriminalitetsforebyggende arbejde tager afsæt i Aarhus Kommunens Forebyggelsesstrategi, der skitserer en fælles forståelsesramme og model for det tværgående og helhedsorienterede kriminalpræventive arbejde.

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi udarbejder årligt en fælles kriminalitetshandlingsplan, som sætter retning for udviklingen af det kriminalitetsforebyggende arbejde det kommende år. I 2017 besluttede rådmændende for Sociale Forhold og Beskæftigelse og for Børn og Unge, at prioritere to strategiske fokusområder på det kriminalpræventive felt, som er: arbejdet med stærkere koordinering og styrkelse af den tværgående indsats for at sikre en hurtig, handlekraftig og koordineret indsats.

Flere oplysninger om det kriminalitetsforebyggende arbejde i Aarhus Kommune findes i Kriminalitetshandleplan 2017.

I det kriminalitetsforebyggende arbejder vi tæt sammen med både MBU og Østjyllands Polit. Som illustreret via forebyggelsestrekanten i nedenstående figur, har MBU i samarbejde med os ansvaret for de ”grønne” indsatser, politiet har ansvaret for de ”røde” indsatser, mens FBU og Socialforvaltningen i samarbejde med ØJP og MBU har ansvaret for det ”gule/orange”.

I denne version har vi skitseret et udsnit fra de indsatser som er iværksat i Aarhus Kommune. Målgruppen i det kriminalitetsforebyggende arbejde, herunder i bandeurolighederne, er primært unge over 18 år, men der er også fokus på at sikre, at unge under 18 år ikke tiltrækkes af urolighederne og derved enten risikerer at komme i vejen for politiets indsats, eller bringer sig selv i en uhensigtsmæssig situation. Afsættet for indsatsen overfor unge under 18 år håndteres indenfor den eksisterende indsats med alle relevante aktører. Der er her særligt fokus på udfordringer omkring rekruttering.

Figur x: Kriminalitetsforebyggende indsatser iværksat i Aarhus Kommune

Familiecentret tilbyder alle ny-ankomne flygtningefamilier, med børn under 18 år, en integrationsindsats. Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11.3 som praktisk pædagogisk støtte, der typisk strækker sig over et forløb på seks til ni måneder.

Indsatsen indbefatter råd og vejledning, med henblik på at sikre, at familien får en god opstart i Aarhus. Der er fokus på råd og vejledning i forhold til blandt andet: Opstart i skole, daginstitutioner, SFO, klub mv., lægeundersøgelser, boligtilbud, værdier i det danske samfund, kendskabet til lokalområdet mv.

Afdelingen har også modtagelsen af uledsagede flygtningebørn. Dette er en ren myndighedsrådgiver-indsats, hvor der inden ankomst er besøg på asylcentret og der findes passende anbringelsessted.