Med afsæt i borgerens drømme og håb sætter vi sammen med familier, unge og voksne mål for den udvikling, de ønsker. Vi har tre effektmål, der arbejdes med på tværs af Socialforvaltningen. De tre effektmål bygger på viden om, hvilke forhold der tilsammen skaber øget livskvalitet.

Socialforvaltningens tre, tværgående mål er:

  1. Læring og selvforsørgelse
    Målet er, at alle borgere udnytter deres evner, så de kommer så tæt som muligt på selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse.
  2. Netværk og medborgerskab
    Målet er, at alle borgere bidrager aktivt så vidt muligt til sociale fællesskaber og tager ansvar for hinanden.
  3. Personlig udvikling
    Målet er, at alle borgere udvikler sig, så de så vidt muligt kan mestre eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer.

Nedenfor er vist et eksempel fra arbejdet med børn og unge med de elementer, der ligger bag effektmålene og indgår i effektvurderingerne.

Figur: Oversigt over effektmål og livskvalitetsparametre – eksempel for børn og unge

De tre tværgående effektmål er omdrejningspunktet for de vurderinger af borgerens udvikling, vi foretager sammen med borgerne. Der vil være forskel på, hvilke mål og indsatsområder der er særligt relevante for den enkelte borger, men som oftest vil der være fokus på at fremme læring og selvforsørgelse.

Udover at effektmål – og effektvurdering – er et dialog- og opfølgningsredskab i forhold til den enkelte borger, anvendes det også som en metode til at opstille mål og følge udviklingen på et mere generelt plan i Aarhus Kommune. Det er målet, at effektvurderinger kan anvendes i forhold til alle de borgergrupper, Socialforvaltningen skal hjælpe.

Vi afrapporterer én gang årligt til Byrådet på nedenstående budgetmål:

Socialforvaltningen B 2018
Læring og selvforsørgelse
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang afrapporteres
-
Netværk og medborgerskab
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang afrapporteres
-
Personlig udvikling
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang afrapporteres.
-

Note: Nye mål, hvor der endnu ikke er baselinemålinger. Målene dækker udsatte børn og unge, børn og unge med handicap, voksne med handicap med bostøtte eller i botilbud, og voksne med psykisk sygdom med bostøtte eller i botilbud.

Til det politiske udvalg afrapporterer Socialforvaltningen en bredere vifte af mål for at sikre overblik og styring af det sociale område. De tre tværgående mål analyseres mere konkret på forskellige målgrupper. Der er særligt fokus på læring og selvforsørgelse, og her har vi supplerende målinger. Sammen med Børn og Unge har vi målinger for social inklusion for børn og unge. Hvordan går det med børn og unge, der har en social sag, i forhold til alle andre? Vi måler på trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber. Derudover følger vi beskæftigelse af voksne med handicap og psykisk sygdom. Endelig har vi effektmålinger af indsatsen til borgere med alkohol- og stofmisbrug og hjemløse.

Gå til Socialforvaltningens målopfølgning

 

I borgerens handleplan vurderer borgeren og medarbejderen status for borgerens støttebehov ift. et antal livskvalitets-parametre. Derefter opstiller de personlige mål for borgeren og følger op ½ -1 år efter. Resultaterne opsummeres til ledelsesinformation på alle niveauer i forvaltningen. Vi måler på andelen af borgere, der når deres individuelle mål. Resultaterne opsummeres herefter til ledelsesinformation på alle niveauer i forvaltningen.