Vores arbejde bygger på fælles værdier, en kurs og et sæt af faglige strategier, der er målrettet de grupper af borgere, vi arbejder sammen med. Samlet set udtrykker det vores menneskesyn, det faglige grundlag og den tilgang, vi har i mødet med vores medborgere.

Derudover har vi også en række basistilgange, som skal sikre, vi kan være en effektiv organisation. Det handler om, at forvaltningen har en økonomi i balance, at vi arbejder innovativt med at udvikle socialområdet, at vi sørger for at have medarbejdere og ledere med de rette kompetencer.

Vores værdier – Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng

Værdierne udtrykker det, vi gerne vil stå for og kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. I Socialforvaltningen tager vi afsæt i de tre værdier, som er gældende for hele Aarhus Kommune – Troværdighed, Respekt og Engagement. Som en fjerde værdi har vi i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse tilføjet Sammenhæng, da vi tror på, at sammenhæng i hjælpen er afgørende for, at vi kan yde en effektiv indsats.

Troværdighed: Vores omgivelser skal kunne stole på det, vi siger, og at der er solid faglighed bag vores handlinger og i vores afgørelser.

Respekt: vi udviser respekt for andre i vores samarbejde, ligesom vi stræber mod, at andre respekterer os for vores tilgang, vores faglighed og de resultater, vi kan skabe.

Engagement: vi er stærkt engagerede i vores arbejde og ved, at vi kan gøre en afgørende forskel i andres liv.

Sammenhæng: vi ved, at helhed og koordination er vigtig, og vi har viljen til at skabe sammenhænge på tværs.

I Socialforvaltningen har vi sat kursen for de kommende år med afsæt i følgende:

Spil borgerne gode

  • Vi møder borgeren som et ligeværdigt menneske – med tilbud om hjælp, anerkendelse og respekt for den enkeltes prioritering.
  • Vi vil støtte borgerens mestring af eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer.
  • Vi vil hjælpe borgeren på vej mod selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse.
  • Vi vil opmuntre borgeren til at tage ansvar for andre og bidrage til de sociale fællesskaber.

Engager byen

  • Vi vil engagere aarhusianere i at skabe velfærd.
  • Vi vil involvere mennesker, der er udsatte eller har et handicap, så de kan berige fællesskabet.
  • Vi vil dialog og utraditionelle løsninger.

Bryd grænser

  • Vi vil udfordre vores vaner.
  • Vi vil være smidige og sætte alle kompetencer i spil.
  • Vi vil samarbejde på tværs af alle organisatoriske skel og livsverdener.

Relationel velfærd opstår, når vi gennem gode relationer arbejder tæt sammen med borgere, familier, frivillige, virksomheder og andre aktører om at skabe det gode liv for den enkelte. Vi bevæger os væk fra kun at tænke velfærd som noget, den offentlige sektor giver til borgerne, som ydelser, borgeren har ret til, mod en forståelse af velfærd som noget, vi skaber sammen med andre – et fælles ansvar.

“The welfare state is based on an outdated, transactional model, and needs to be replaced with something that is shared, collective and relational." Hillery Cottam

Vores arbejde skal være præget af relationel koordinering. Det betyder, at vi med vores forskellige faglige og personlige afsæt samarbejder tæt på tværs om at skabe positive forandringer sammen med og for borgerne.

Mens vi alle arbejder på at fremme den relationelle velfærd, er der for hvert af Socialforvaltningens tre driftsområder faglige strategier, der tager særligt afsæt i de enkelte målgrupper: Fælles er, at vi, med udgangspunkt i borgernes perspektiv og drømme, arbejder for at flest muligt skal have mest mulig magt over eget liv. Med afsæt i aktuelt bedste viden, samarbejder vi med borgerne om målrettede forløb, hvor borgernes ressourcer og nærmeste udviklingszone er i fokus. Borgerne er eksperter på eget liv, og som kommune er vi eksperter på vidensbaserede metoder og indsatser. Vi fokuserer på, at sætte alle perspektiver i spil i et ligeværdigt samarbejde, der øger borgernes trivsel, læring og livsmestring.

Ledelseslandskabet

Ledelseslandskabet illustrerer, hvordan vi forestiller os, at vi nærmer os vores overordnede vision i Aarhus om, at byen skal være god for alle, og vores særlige mission i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse om at fremme det aktive medborgerskab for mennesker med særligt behov for støtte. Vores vigtigste ståsted er vores fælles værdier, kombineret med en høj grad af social kapital (link til’ Social Kapital og nye leder-medarbejderroller’) i vores samspil med borgerne, byen og på arbejdspladsen. Vores veje mod målet er vores faglige strategier, vores basisstrategier og vores ledelsestilgange.