Her præsenterer socialchef Lotte Henriksen kursen for Socialforvaltningens arbejde.

Her præsenteres visionen om ’En god by for alle’, nemlig borgerens progression i forhold til at mestre sit eget liv. Vi peger på de særlige udfordringer for udsatte borgere, som har brug for samarbejde med og støtte fra kommunen og ikke mindst fra andre borgere.

Her præciserer vi, at vores kerneopgave er at understøtter borgerens egen proces – og ud fra et helhedsperspektiv at etablere et tillidsfuldt samarbejde med borgeren og andre offentlige og private samarbejdspartnere.

Her præsenterer vi vores grundlæggende værdier: Troværdighed Respekt, Engagement og Samarbejde.


Vi sætter kursen for Socialforvaltningens arbejde de kommende år: Spil borgerne gode, Engager Byen og Bryd grænser. Endelig præsenterer vi de særlige faglige tilgange, som anvendes i det daglige arbejde i forhold til børn, unge og familier: Relationel velfærd, videns-og effektfokuseret tilgang og mentalisering -  voksne med handicap: Livsmestring - og voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne: Recovery. Vi illustrerer disse faglige tilgange med et samlet billede, et Ledelseslandskab.

Her udfolder vi hvilken effekt, vi ønsker, at borgeren skal opleve for at blive bedre til at mestre sit liv.
Det handler om progression i forhold til borgerens Læring og selvforsørgelse, Netværk og medborgerskab og Personlige udvikling. Desuden beskriver vi, hvordan vi måler effekten med effektvurderinger. Endelig viser vi, hvilke mål vi afrapporterer til Byrådet, og hvilke der drøftes med det politiske udvalg.

Her peger vi på vores grundydelser og vores særlige indsatsområder for 2018 og 2019. Der er særligt strategisk fokus på læring og selvforsørgelse.

Her beskriver vi vores organisationsstruktur, og hvordan Gentænkning af velfærd stiller nye krav til vores organisering.

En stor organisation, en kompleks dagligdag og en begrænset økonomi kræver god ledelse, hvis vi skal levere den bedst mulige indsats til borgerne. Vores vigtigste ressource er medarbejderne. Vi beskriver Social Kapital som vores tilgang til samarbejdet om kerneopgaven. Vi peger på, at tillid, samarbejdsevne og retfærdighed kan øge produktivitet, kvalitet og trivsel. Der er behov for at bryde grænser og samarbejde på tværs. Og vi peger på de nye krav, som stilles til ledere og medarbejdere. Her skal kompetenceudviklingen adressere det øgede fokus på borgerens muligheder, på effekten af indsatsen og samarbejdet om velfærd.

Vi peger her på aktuelle økonomiske udfordringer, og at det er vigtigt at effektiv ressourceudnyttelse går hånd i hånd med de bedste løsninger for borgerne. Redskaber hertil er tidlig indsats, tids-og målfokuserede indsatser, tilbud i nærmiljøet og velfærdsteknologiske løsninger.

Her peger vi på behovet for at styrke åbenhed, dialog og gennemsigtighed.