I Socialforvaltningen er vi bevidste om betydningen af at have en høj grad af social kapital, fordi det er de gode relationer og et stærkt samarbejde, der gør os i stand til at løse vores kerneopgave. Tillid, samarbejde og retfærdighed er forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø og for, at medarbejdere og ledere trives.

Et godt arbejdsmiljø bidrager til lavere sygefravær og større kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen. Det har stor betydning for den samlede ydelse til borgerne, at der er høj grad af samarbejde og koordinering på tværs af faglige funktioner, afdelinger m.m. Når vi arbejder med at styrke den sociale kapital, styrker vi relationerne, samarbejdet og trivslen, så vi skaber de bedste forudsætninger for at skabe størst mulig effekt for borgerne.

Det har stor betydning for den samlede ydelse til borgerne, at vi har høj grad af relationel koordinering. Derfor arbejder vi med at styrke samarbejde, koordinering og kommunikation på tværs af faglige funktioner, afdelinger m.m., ligesom vi på tværs af Socialforvaltningen arbejder med at styrke forståelsen af fælles mål og værdier.

Sammen med borgerne og politikerne gentænker vi velfærden. Derfor er vi også i gang med at ændre vores roller som medarbejdere og ledere.

Ledelse vil vi i højere grad se som noget, der produceres i relationer og grupper. Det sker gennem fælles kurs, koordinering og forpligtigelse – hvor både ledere og medarbejdere bidrager.

Lederen får medarbejdere til at lykkes ved at sætte kursen, kommunikere tydeligt og give plads til medarbejdernes ideer. Ledere på alle niveauer skal være med til at oversætte og understøtte visionen om ’Aarhus, en god by for alle’ og ’den aktive borger’, så det giver mening i det daglige arbejde. Medarbejdere og ledere skal lytte aktivt, søge dialogen, lære af deres fejl og bruge både faglige og personlige erfaringer i arbejdet. Fælles for både ledere og medarbejdere er fokus på kerneopgaven og effekten for borgeren.

Samtidig ønsker vi, at medarbejderne bryder grænser og sammen med borgerne finder nye veje og effektive løsninger. Det kan være med inddragelse af nye samarbejdspartnere eller udfordring af hidtidige praksisser. Det forudsætter ledere, der har modet til at sætte medarbejderne fri.

Mødet mellem den enkelte borger og den enkelte medarbejder er centralt i Socialforvaltningens arbejde. Derfor skal medarbejdere løbende have mulighed for at udvikle kompetencer.

Ledernes og medarbejdernes funktion og rolle forandres i disse år. Der er øget fokus på borgernes muligheder, på effekten af indsatsen og på samarbejde om velfærd. Samarbejde og samskabelse foregår i vid udstrækning sammen med borgerne og på tværs af organisatoriske skel, i lokalsamfund, på arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, med de frivillige og familierne. Medarbejderne skal kunne arbejde ud fra forskellige positioner, alt efter hvad behovet kalder på.

Funktionerne spænder vidt og kan fx omfatte rollen som ekspert, samtalepartner eller facilitator af møder mellem forskellige borgere. At kunne anvende sin faglige viden i samarbejde med borgeren og det omgivende netværk er et rolleskift, der kræver stærke kompetencer. Det kræver en ny åbenhed og styrket dialog.
 
En stor del af læringen og udviklingen er tæt knyttet til varetagelsen af de konkrete opgaver og foregår sammen med ledere, kolleger og sammen med borgerne. Som et særligt initiativ har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse opbygget et fælles internt kompetenceudviklingscenter, MSB-Akademiet, som tilbyder målrettede kurser for de ansatte.

Læs mere på MSB-Akademiets hjemmeside