Afrapportering til Byrådet

Socialforvaltningens overordnede mål og resultater fremgår af Aarhus Kommunes budgetredegørelse og årsberetning. Vi har fokus på tre tværgående mål for alle borgere: At borgeren får øje på og udnytter sit potentiale, bliver i stand til at lære noget, kommer i beskæftigelse og indgår i fællesskaber. Derfor afrapporterer Socialforvaltningen tre tværgående mål, som gælder for alle borgere.

De tre effektmål bygger på viden om, hvilke forhold, der til sammen skaber livskvalitet (fx uddannelse og beskæftigelse, fritidsaktiviteter, sundhed, familie og venner, bolig og økonomi). Vurdering af effekten for borgerne afdækkes som en integreret del af det daglige arbejde med borgeren. I borgerens handleplan vurderer borgeren og medarbejderen status for borgerens støttebehov ift. relevante livskvalitetsparametre. I et samarbejde opstilles der derefter personlige mål for borgeren, som der følges op på en til to gange om året. Vi måler borgernes gennemsnitlige målopfyldelse i forhold til deres individuelle mål. Resultaterne opsummeres herefter til ledelsesinformation på alle niveauer i forvaltningen.

Afrapportering til udvalget

Til udvalget afrapporterer Socialforvaltningen en bredere vifte af mål for at sikre overblik og styring af det sociale område. De tre tværgående mål analyseres mere konkret på forskellige målgrupper. Der er særligt fokus på læring og selvforsørgelse og her har vi supplerende målinger. Sammen med Børn og Unge har vi målinger for social inklusion for børn og unge. Hvordan går det med børn og unge, der har en social sag, i forhold til alle andre? Vi måler på trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber. Derudover følger vi beskæftigelse af voksne med handicap og psykisk sygdom. Endelig har vi effektmålinger af indsatsen til borgere med alkohol- og stofmisbrug og hjemløse.

Vi følger op på mål og resultater kvartalsvist i en inddragende proces på alle ledelsesniveauer (se årshjul).