Dels indgår effektmålingerne som et arbejdsredskab, der skal bidrage til at målrette indsatsen for den enkelte borger i et fælles samarbejde. Dels er effektmålingerne med til at give viden om effekten af indsatserne i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Endvidere er effektmålingerne med til at videreudvikle indsatserne fordi, at vi med anvendelsen af effektmålingerne kan få en pejling på, hvad der virker, og hvor vi kan blive bedre.

Resultaterne fra effektmålingerne i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne samles i tre tværgående mål, der samlet giver et helhedsorienteret blik på Socialforvaltningens indsatser:

  1. Læring og selvforsørgelse
  2. Netværk og medborgerskab
  3. Personlig udvikling.

 

Borgeren understøttes i at deltage i relevant uddannelse- og/eller beskæftigelse og i videst mulig omfang blive selvforsørgende.

For den enkelte borger kan vejen fra passiv forsørgelse til relevant job eller uddannelse være lang. Den professionelle støtte består i fortløbende at motivere og hjælpe borgeren på den vej. Om dette lykkes følges bl.a. ved, at vi følger udviklingen i antallet af borgere med psykisk sygdom, der indgår i beskæftigelse eller uddannelse.

Borgeren understøttes i at bevare eller genoptage kontakten til pårørende, deltage i sociale netværk og fritidsaktiviteter og blive en integreret og bidragende del af samfundet på lige fod med andre borgere i Aarhus.

Det kan for eksempel være, at borgerne motiveres og får følgeskab til at deltage i sportsaktiviteter, hvilket gør, at borgeren over tid oplever, at de når deres mål og har fremgang i forhold til netværk og fritidsaktiviteter.

Borgeren understøttes i at mestre og overkomme udfordringer ved funktionsbegrænsninger og udfordringer og får genopbygget oplevelsen af mening og muligheder.

Borgeren lærer at omsætte viden til handlekompetencer. Det kan for eksempel være, at borgeren gennem Socialforvaltningens hjælp opnår sit personlige mål om at forbedre sit helbred eller boligsituation.

Læs om de konkrete effektmål for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne indhentes data til effektmålingerne primært via redskaber, der samtidig har til formål at understøtte den socialfaglige og pædagogiske indsats.

I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne indhentes data til effektmålingerne primært via redskaber, der samtidig har til formål at understøtte den socialfaglige og pædagogiske indsats. Dette kalder vi effektvurderinger.

Borgere, der modtager bostøtte, dagtilbud eller bor i et botilbud, arbejder aktivt med dette effektvurderingsredskab som en integreret del af borgernes planer. I 2018 udrulles en videreudvikling af denne plan, der har fokus på brugervenlighed, enkelthed og et stærkere fagligt samarbejde mellem myndighed og udfører. Konkret betyder det en forenkling, hvor at myndighed og udfører skal arbejde i én fælles handleplan i stedet for to selvstændige. På den måde har både borger og medarbejder mere af den skriftlige viden om indsatsen samlet ét sted.

Effektvurderingsredskabet i borgerens plan er kendetegnet ved, at borger og medarbejder i fællesskab vurderer, hvordan det aktuelt går med borgeren inden for relevante livstilsparametre. Herefter aftales det, hvilke målsætninger borger og medarbejder skal arbejde med at opnå i den kommende periode inden for disse parametre.

Livsstilsparametrene kommer omkring mange elementer i borgerens liv, eksempelvis beskæftigelse, helbred, bolig, økonomi og netværk. Gennem effektvurdering kan det undersøges, om den sociale indsats understøtter, at borgeren når de mål, borgeren har sat sig og kommer til at leve det liv og opleve den livskvalitet, som borgeren ønsker. Redskabet understøtter medarbejderne i fagligt og pædagogisk at kunne samarbejde med borgerne og involverer borgerne i at sætte realistiske mål, som borgerne kan lykkes med.  Opfølgning på borgerens målsætninger indgår i det løbende samarbejde mellem borger og medarbejdere.

For borgere med stof-/alkoholproblemer benyttes ASI (Addiction Severity Index), som er et evidensbaseret semistruktureret interviewskema der anvendes til udredning og behandlingsplanlægning indenfor misbrugsbehandling.

Med redskabet sætter vi fokus bl.a. på, om borgeren i løbet af sit behandlingsforløb opnår et reduceret eller ophørt forbrug.

For borgere tilknyttet forsorgsområdet foregår arbejdet med effekten for borgeren i et samarbejde mellem borger og medarbejder i redskaberne ASI-forsorg og Delplan-forsorg. Redskaberne afventer at blive IT-understøttet, så det bliver muligt at følge borgerens udvikling.

Udover effektvurderingerne er der på forsorgsområdet bl.a. også effektmål omkring, hvor mange borgere der opholder sig på forsorgstilbuddene længere end 120 dage. Målet i 2017 er, at max. 10 % af borgerne må opholde sig der længere end 120 dage.