Samarbejde på tværs

En væsentlig del af vores arbejde er derfor sammen med den enkelte borger at have et tæt samarbejde med borgerens netværk.
I den sammenhæng kan følgende væsentligste samarbejdspartnere nævnes:
  • Borgerens netværk og pårørende
  • Behandlingspsykiatrien Risskov
  • Beskæftigelsesforvaltningen
  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  • Familier, Børn og Unge i Socialforvaltningen
  • Voksen Handicap i Socialforvaltningen
  • Bruger– og pårørendeorganisationer – herunder f.eks. SAND, som er de hjemløses organisation og SIND
  • Frivillige organisationer og tilbud, som forvaltningen har driftsoverenskomst med – herunder f.eks. Kirkens Korshær, som bl.a. driver forsorgshjemmet Tre Ege og den døgnåbne varmestue i Nørre Alle
  • Kriminalforsorgen omkring bl.a. god løsladelse
  • Østjyllands Politi.
I forhold til den enkelte borgersag samarbejder vi bl.a. med borgerens netværk via brug af tilgangen Åben Dialog.

Samarbejdet med Regionspsykiatrien Risskov omkring en lille gruppe af meget syge mennesker er reguleret via den cirkulære samarbejdsmodel. Samarbejdsmodellen sættes i spil i de situationer, hvor der omkring borgeren er behov for et særligt intensiveret tværsektorielt samarbejde.

Udover samarbejdet omkring den enkelte borgers sag er der mellem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne og de forskellige samarbejdspartnere også iværksat en række udviklingsprojekter.

Vi har i dag en række spændende fælles samarbejdsprojekter med behandlingspsykiatrien Risskov – jfr. bl.a. tidligere beskrivelse af projekt Ligestillet støtte.

I 2018 har vi planer om endnu flere fælles projekter. Vi har taget initiativ til et fællesfagligt projekt omkring Psykiatriens Hus, som skal opfylde et ønske om, at der i Aarhus bliver etableret et helhedsorienteret tilbud til borgere med psykisk sygdom. Ved budgetforliget for 2018 blev der i såvel region og kommune afsat midler til Psykiatriens Hus. Psykiatriens Hus skal have fokus på de målgrupper, der i dag ikke får en tilstrækkelig indsats på tværs af sektorer og forvaltninger. I Psykiatriens Hus skal borgeren samme sted kunne få hjælp og behandling til beskæftigelse, stof-/alkoholproblemer, psykiske problemer, boligproblemer mm. Psykiatriens Hus bil blive opbygget i etaper. De konkrete etaper vil blive beskrevet henover foråret 2018. Vi ved allerede nu, at første etape er etableringen af op til 16 sengepladser og at disse etableres omkring 1. december 2018. Derudover vil der i 2018 blive et tæt samarbejde med bl.a. Region Midtjylland omkring udrulning af regeringens handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

 I 2018 sætter vi fokus på at skabe bedre overgange mellem barn og voksen for udsatte borgere og borgere med psykisk sygdom. Det sker bl.a. i samarbejde med Familier, Børn og Unge.

I samarbejde med Kirkens Korshær vil der i 2018 på Sydhavnen blive etableret yderligere 10 sengepladser til hjemløse. Tilbuddet målrettes unge hjemløse og skal medvirke til at skabe bro til en mere intensiveret og helhedsorienteret indsats for de unge, der i dag benytter Kirkens Korshærs varmestue i Nørre Alle.

Med magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Aarhus Sygehus samarbejdes om projekt Pitt-Stop (link til POP-up boks), som er til udsatte borgere, der udskrives efter sygehusbesøg/indlæggelse, men fortsat har behov for omsorg og pleje. Pitt-stop forventes at blive etableret i foråret 2018.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne følger MSBs fokus på styrket borgerkontakt ved at implementere 24 timers service i klagesager.

Styrket borgerkontakt

Ved at implementere webbaseret bostøtte er det blevet muligt at tilbyde borgerne en mere fleksibel bostøtteindsats. Erfaringer viser, at borgerne oplever muligheden for at modtage bostøtte via webkamera som en yderst fleksibel måde at modtage bostøtte på, idet det f.eks. bliver muligt for borgeren at tage på ferie eller lignende og alligevel modtage bostøtte. Socialforvaltningen sparer desuden transporttid, hvilket gør det lettere at tilbyde fleksibel bostøtte og dermed tilpasse bostøtten efter borgerens behov og ønsker. 

Webbaseret bostøtte

I 2012 fik Aarhus Kommune midler fra Trygfonden til i et samarbejde med fire andre kommuner i Region Midtjylland at udvikle og afprøve webbaseret bostøtte og webcam til nattevagtsdækning. Afprøvningen blev afsluttet medio 2014 og erfaringerne er nu under implementering i Center for Bostøtte i eget Hjem.

Vi arbejder på at styrke kontakten til særlige målgrupper som f.eks. udsatte grønlændere. I forhold til udsatte grønlændere er der udviklet et team på tværs af MSB, som skal løfte indsatsen over for herboende og nytilflyttede borgere med grønlandsk baggrund. Vi arbejder også med at udvikle et modtageprogram, som skal sikre bedre, hurtigere og mere systematisk hjælp til nytilflyttede grønlændere, som har behov for støtte i Social-/og eller Beskæftigelsesforvaltningen. Derudover opstarter i 2018 med eksterne midler et nyt projekt, der bl.a. skal afprøve CTI og peer-støtte til udsatte grønlændere. Tilsvarende arbejdes der på at styrke indsatsen til unge med en risikoadfærd i udsatte boligområder.

I forsøget på at nå alle borgere, tilbydes anonym behandling til borgere med stof-/ eller alkoholproblemer. For borgere med stofproblemer er der adskilt fra den øvrige behandlingsindsats oprettet et nyt anonym tilbud ”Helt Anonym Aarhus” i Grønnegade.

En del af styrket borgerkontakt handler også om, at møde borgerne og hjælpe dem, hvor de er. På den baggrund tilbyder Center for Misbrugsbehandling en tidlig rådgivende/vejledende indsats over for elever, der er i risiko eller på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler på ungdoms – og erhvervsuddannelserne i Aarhus.