Vi arbejder i den sammenhæng bl.a. med Social Kapital, Nye medarbejder- lederroller og kompetenceudvikling. Derudover arbejdes der med nedbringelse af antallet af episoder med vold og trusler om vold.

 

Social kapital er Socialpsykiatri og Udsatte Voksnes tilgang til, hvordan vi samarbejder om de sociale indsatser.

Social kapital rummer de tre dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, og omhandler relationerne mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem.

Arbejdet med Social Kapital er blandt andet forankret i MED-udvalgene. Der er en årlig måling af Social Kapital i hele Aarhus Kommune og vi følger op på og udvikler på baggrund af de lokale resultater. Vi bruger f.eks. målingen til at sætte vores egne mål for den videre udvikling af arbejdsmiljøet. I Center for Myndighed er der kvartalsvise målinger. Her bruges målingsredskabet som et værktøj i den fortløbende dialog og udvikling af samarbejdet mellem medarbejdere og ledere.

Vi betragter god ledelse som ledelse, der er tydelig på rammer og retning, men som samtidig udviser tillid og sætter medarbejderne fri ift. selvstændighed i opgaveløsningen.

Det betyder, at kompetencerne i stort omfang uddelegeres i tillid til medarbejdernes faglige kompetencer.

I Center for Bostøtte arbejdes f.eks. med omsætningen af nye medarbejder – og lederroller via et procesforløb omkring team-strukturen. Procesforløbet skal sikre, at de enkelte bostøtter har en samhørighed med sit team. Initiativet er iværksat for at medarbejderne, der arbejder individuelt i borgernes eget hjem har oplevelsen af at være i et team og kan agere ud fra nogle standarder, der er fælles forhandlet i teamet og med ledelsen.

Center for Alkoholbehandling deltager i et dansk forsknings- og organisationsudviklingsprojekt ”Organisationer Gentænkt”. Dette vedrører også nye roller for ledere og medarbejdere. Målet er at sætte medarbejdernes ressourcer mere i spil i forhold til at træffe beslutninger.

Alle nye medarbejdere i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne uddannes i recovery-orienteret rehabilitering på den såkaldte basisuddannelse.

På basisuddannelsen lærer medarbejderne hvad recovery-orientering er, og metoder til at omsætte tilgangen i praksis.

I forbindelse med implementeringen og udbredelsen af Housing First samarbejdes med Socialstyrelsen om kompetenceudvikling af berørte medarbejdere i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det er således et mål, at de medarbejdere, der arbejder med målgruppen af hjemløse og/eller borgere, som er i risiko for hjemløshed, uddannes i de evidensbaserede bostøttemetoder, som anbefales i forbindelse med Housing First-tilgangen.

MSB’s uddannelsesenhed, MSB-akademiet følger derudover i et samarbejde med centercheferne, løbende behovene for kurser og efteruddannelse. Dermed forsøger vi hele tiden at sikre, at vi har de relevante og fornødne kompetencer og kvalifikationer i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, så vi understøtter borgeren bedst muligt.

Der er derudover tilbud om supervision for såvel medarbejdere, afdelingsledere og centerchefer. En del af supervision foregår lokalt på tilbuddene, men i forhold til afdelingsledere og centerchefer er der også tilbud om supervision på tværs af centrene /tilbuddene.

Center for Boområdet har lavet et stort flot arbejde, hvor de har omsat recovery værdierne i forhold til nødvendige medarbejderkompetencer i boområdet. Denne benævnes den professionelle platform. Den professionelle platform skitserer, hvad der er forventninger til medarbejderne. En tilsvarende er udarbejdet i forhold til ledelsesgrundlaget.

De lokale MED-udvalg og Drifts MED i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er omdrejningspunktet for udviklingen af arbejdsmiljøet.

Målene for det kommende års indsats vedrørende arbejdsmiljøet er at drøfte og omsætte de dilemmaer og muligheder, som der er i nye medarbejder – og lederroller.

Derudover har vi et fortsat fokus på at nedbringe antallet af episoder med vold og trusler om vold og vi vil i den forbindelse inddrage de gode erfaringer fra botilbuddet Tuesten Huse.

Tuesten Huse har reduceret antallet af vold og trusler om vold med mere end to tredjedele siden 2014. Det er sket ved at integrere en recovery-orienteret tilgang i arbejdet med forebyggelse af episoder omkring vold og trusler om vold.

I MED-udvalget vil der også være fokus på den fortløbende implementering af regeringens handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.