Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores indsatser, så de passer til borgernes behov. Der tages så vidt muligt udgangspunkt i aktuelt bedste viden om, hvilke indsatser, metoder og værktøjer, der har den største effekt for borgeren. 
I det følgende gives eksempler på nye igangsatte initiativer, der på forskellig vis vedrører og implementerer de fokusområder, der er for implementeringen af en recovery- orienteret tilgang i 2018.

Målet er, at borgerne får et aktivt liv og kommer tættest muligt på selvforsørgelse og en selvstændig tilværelse.

Der er stor forskel på, hvad der er relevant beskæftigelse eller uddannelse for den enkelte borger. For nogle borgere er det 3 timer dagligt i et skånejob og for andre borgere er det fuldtidsbeskæftigelse på ordinære vilkår. Trappen på vejen til beskæftigelse er også forskellig og tilrettelægges afhængig af den enkelte borgers ønsker og behov. Der arbejdes i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne på forskellig vis med at understøtte målgruppen i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er kurser og forløb, hvor deltagerne lærer at udvikle færdigheder indenfor de områder, der spænder ben for dem i hverdagen. Et eksempel er, at en borger med angst lærer, hvordan vedkommende kan kommunikere om angsten og vedkommendes behov for pauser på en kommende arbejdsplads.

Der er et tæt samarbejde mellem Beskæftigelsesforvaltningen og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne omkring målgruppen og når en borger deltager i dagområdets aktiviteter er det ofte som en del af en tværsektoriel handlingsplan, hvor jobcenteret er koordinerende.

I 2018 vil der være fokus på at udvikle samarbejdet og inddrage andre samarbejdspartnere i at udvikle nye modeller for inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet.
Eksempler på dette arbejde er:
  • Helhedsorienteret indsats for 35 unge
    Der er i budgetforliget for 2018 afsat 2,35 mio. kr. til igangsættelse af en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe unge med at komme ud af hjemløshed og videre i uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen dækker 35 unge hjemløse under 30 år og opstarter i starten af 2018 som et nyt tiltag.
  • Sherpa
    Samarbejdsforsøg mellem Beskæftigelsesforvaltning, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne og Sherpa om at få udsatte unge borgere i beskæftigelse. Sherpa er en privat aktør hvis indsats er udpeget som best practise af Nordisk Råd. Sherpa støtter borgere med en psykisk sårbarhed med at mestre hverdagen og komme i arbejde eller beskæftigelse.
  • U-30
    Myndighedsafdelingen, dagområdet og Beskæftigelsesforvaltningen samarbejder om at kvalificere visitation til bostøtteindsatsen for unge under 30 år. Målet er, at skabe en helhedsorienteret indsats for den unge og tænke beskæftigelsesrettede aktiviteter sammen med eller som alternativ til en social indsats.

Et andet beskæftigelsesrettet udviklingsprojekt er udviklingen af brugen af Peers.

Udviklingen af tilbuddene og opstarts – og afprøvningsfasen af nye initiativer er i mange tilfælde eksternt finansieret via puljemidler fra bl.a. satspuljerne. I 2018 vil der også være stor opmærksomhed på, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne ansøger og deltager i forhold til relevante puljer.

Den fortløbende udvikling, afprøvning og evaluering af nye tiltag er således afgørende for den videre udvikling af vores recovery-orienterede tilgang.
Nedenfor nævnes projekter, der med ekstern finansiering har haft og har stor betydning for tilbuddenes tilrettelæggelse af indsatsen og tilgangen til borgerne.

Center for Misbrugsbehandling har erfaring med sportens betydning for borgernes recovery-proces.

Centeret har fodboldholdet FC Grønnegade, som træner en gang om ugen, og som deltager i og har vundet flere kampe og mesterskaber. Senest har sportsklubben AGF tilbudt holdet gratis træningstimer og kostvejledning.

De nye hjemløsetal i 2017 viser, at Aarhus desværre har en kedelig stigning i antallet af hjemløse, især antallet af unge under 30 er steget. Der skal på denne baggrund udarbejdes en kortlægning af hjemløsesituationen i Aarhus, og den skal munde ud i en masterplan for hjemløseområdet i Aarhus.

Alle relevante aktører skal inddrages og i spil, hvis det skal batte noget, både kommunale tilbud på tværs af forvaltninger og magistrater og ikke mindst vores frivillige tilbud og samarbejdspartnere. Med en samlet kortlægning af området, får vi et bedre overblik over målgrupper, indsatser og tilbud og dermed mulighed for, i fællesskab, at kunne analysere og planlægge, hvordan vi kan få tallene ned.

Erfaringerne fra tidligere års arbejde med Aarhus Kommunes hjemløseplan sættes i spil og udgangspunktet, er at boligen er grundlaget for, at hjemløse kan komme videre i sit liv, men at boligen ikke kan stå alene.

Kerneelementerne i Housing First-tilgangen er, at der allerede i starten af et indsatsforløb etableres en stabilisering af boligsituationen for borgeren ved at tilvejebringe en permanent boligløsning, samtidig med at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen.

Samarbejdet omkring bolig, bostøtte og beskæftigelse skal således i de kommende år gøres endnu stærkere. Den enkelte borger skal opleve at kunne fastholde sin bolig og bygge en hverdag op omkring denne. I den sammenhæng er det ved budgetforliget for 2018 givet midler til, at der i 2018 kan tilbydes en intensiveret og helhedsorienteret indsats for 35 unge under 30 år. Indsatsen vedrører både beskæftigelse, bolig og socialt støtte. En del af indsatsen er, at de unge får en billig bolig med huslejetilskud. I den sammenhæng bruger vi de muligheder der er, ved at Aarhus Kommune er godkendt som frikommunenetværk på boligområdet.

Tilsvarende vil der arbejdes videre med de gode erfaringer fra projekt unge hjemløse- og ungetilbuddet i Malmøgade, der netop har særlig fokus på overgangen til egen bolig.

Malmøgade er et helhedsorienteret forsorgstilbud til unge hjemløse i alderen 18-24 år. Der tilbydes en intensiv og koordinerende indsats ved overgangen til egen bolig ud fra CTI-metoden (Critical Time Intervention). Den frivillige organisation Bindeleddet medvirker i arbejdet.

Endelig arbejder vi på at skabe flere skæve og billige boligløsninger for at nedringe antallet af hjemløse.