Voksenhandicap indsats i forhold til målene ”Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv” og ”Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet” samler sig inden for nedenstående tre områder, som alle bidrager til at borgeren bliver bedre til at mestre eget liv. Nogle indsatser har fokus på at vedligeholde borgernes fysiske og psykiske funktionsniveau længst muligt. Andre indsatser har fokus på at udvikle borgernes færdigheder, og dermed forbedre borgernes funktionsniveau. Endelig har vi for udvalgte borgere fokus på, at de undgår at tabe færdigheder.

De tre områder er indarbejdet i Voksenhandicaps effektvurderingsredskab. Effektvurderingsredskabet er et centralt redskab for både Rådgivning og Visitationscentret og borgercentrene.

 

 

Læring og selvforsørgelse handler om at støtte borgeren i at deltage i uddannelse, læring og beskæftigelse og på at sikre borgeren et helt og sammenhængende liv.

Hovedindsatsen ligger i lærings- og beskæftigelsestilbuddene i Voksenhandicap og arbejdet med de vidensbaserede metoder som Kognitivt Ressourcefokuserende Anerkendende Pædagogik (KRAP), Open College Network (OCN) og Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK).

Vi vil udbygge samarbejdet med lokalsamfundet i det enkelte borgercenter for at øge de lokale muligheder for læring og beskæftigelse.

Vi samarbejder med Beskæftigelsesforvaltningen omkring den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og om udvikling af beskæftigelsesmuligheder og uddannelsestilbud for borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Blandt andet gennem en fælles indsats for at etablere øvebaner for borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Øvebanerne har til formål at klæde borgerne på til arbejdsmarkedet.

Her vil vi fokusere på borgerens evne og muligheder for at kunne bevæge sig ind i og hen til forskellige sociale sammenhænge enten på egen hånd eller med hjælp fra andre.

Derfor vil der også være fokus på borgerens sociale færdigheder, herunder egne muligheder for at indgå i relationer med andre og bidrage til sociale fællesskaber. Samlet set vil vi med udgangspunkt i missionen om den aktive borger støtte borgerens proces med at blive en aktiv, deltagende og ligeværdig borger.

I forhold til borgerens personlige udvikling vil vi fokusere på støtte til mestring af eget liv så langt, som det er muligt for den enkelte.

Det vil sige færdigheder, der kan sikre, at borgeren for eksempel kan - eller kan støttes i - at deltage i indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring og drage omsorg for sig selv og andre. Færdigheder, der gør borgeren bedre til at deltage i samtaler, herunder forstå og selv give meddelelser og anvende relevante kommunikationsmidler. Det vil også sige færdigheder til at komme rundt både i huset, i nærområdet og i byen og endelig opmærksomhed på eget helbred, på kost, medicin og livsførelse i det hele taget, herunder deltagelse i fritids- og sportsaktiviteter.

Indsatsen starter hos borgeren og dennes drømme, håb og ønsker for eget liv og tilrettelægges i et samarbejde mellem borger, borgerens pårørende og netværk samt de professionelle omkring borgeren.

 

Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv:

  • Effektnøgletal for voksne med senhjerneskade og udviklingshæmning afrapporteres.
  • Statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse afrapporteres.

Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet:

  •  Antallet af borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse i beskæftigelse eller uddannelse følges med nøgletal.


Sådan arbejder vi med målet

Samarbejdet omhandler både fastsættelse af mål, formulering af behov for støtte, opfølgning på mål og indsats og fejring af succes, når målene er nået. Indsatsen beskrives i borgerens handleplan. Der er både fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Det er det konkrete samarbejde og relationen mellem borger og medarbejder, der er grundlaget for, at indsatsen, for at støtte borgeren i at blive bedre til at mestre eget liv, lykkes.

Med effektvurderingen vil Voksenhandicap støtte borgeren i at se og erfare egen udvikling inden for de tre overordnede mål. Derudover skaber effektvurdering også synlighed om virkningen af medarbejdernes faglige indsats og den samlede faglige tilgang til borgeren.