Fælles Fagligt Fundament

Voksenhandicap bygger på et Fælles Fagligt Fundament, der tager udgangspunkt i tre dimensioner, som omhandler etik/værdier, den dialektiske handicapforståelse samt en læringstilgang med borgerens læringspotentiale og livsmestring i fokus. Det Fælles Faglige Fundament danner, sammen med de seks specialer og en række anerkendte metoder inden for området, rammen om den samlede faglige tilgang i Voksenhandicap.

Fælles Fagligt Fundament skal give Voksenhandicap et fælles fagligt sprog og fælles grundlæggende tilgang. Vi skal dele viden og faglighed ud fra et fælles fagligt ståsted, og vi skal sikre, at den enkeltes trivsel og udvikling er i fokus for den professionelle indsats.

De seks specialer er:

  1. Læring og beskæftigelse
  2. Autisme
  3. Kriminalitetsforebyggelse, misbrug og domfældte udviklingshæmmede
  4. Udviklingshæmning
  5. Koordinering, opfølgning og retssikkerhed i dialog med borgeren
  6. Senhjerneskade.

Dertil kommer de vidensbaserede metoder, der er meningsfulde og virker for borgerne. Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Neuropædagogik, Open College Network (OCN), Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), funktions- og voksenudredningsmetoder og Åben Dialog. Med udviklingen af det Fælles Faglige Fundament vil der være en skærpet opmærksom på, at metoderne skal være virksomme for borgeren og i øvrigt være i overensstemmelse med det Fælles Faglige Fundament.

Med afsæt i den faglige tilgang, skal der fortsat, i alle sammenhænge, ydes borgerne omsorg og skabes en tillidsfuld samarbejdsrelation, som giver borgerne lyst og energi til at lære og opleve nyt i et samspil med det omgivende samfund.

Udviklingen af det fælles faglige fundament er fortsat i proces. Udkastet til det Fælles Faglige Fundament er gennem en inddragelsesproces i 2017 blevet kvalificeret i et samarbejde med medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere, så vi i løbet af 2018 bliver klar til at arbejde med kompetenceudvikling og omsætning i det daglige samarbejde med borgerne og deres familier, venner og netværk samt samarbejdspartnere. I 2018 vil vi tage de afsluttende dialoger om kvalificeringen. Det er forventningen at Fælles Fagligt Fundament er kvalificeret, besluttet og klar til implementering i organisationen med udgangen af 2018. Selve implementeringen vil foregå fra 2019 og frem. Der bliver lavet separate implementeringsplaner i hvert center. Ultimo 2018 bliver der sat gang i læringsforløb og kompetenceudvikling inden for en række konkrete temaer.

Voksenhandicaps faglige strategi kobler sig til kursen i Socialforvaltningen.

Voksenhandicaps faglige tilgange er beskrevet i pejlemærket ’Faglighed’.

 

 

 

Fleksibilitet og midlertidighed i samarbejdet

Vi tager udgangspunkt i borgernes drømme. Der skal altid være klare mål og aftaler for samarbejdet mellem den enkelte borger og kommunen om borgernes mål og drømme. Vi skal arbejde rehabiliterende og vise borgerne omsorg. Vi skal altid holde øje med, at vi bevæger os nærmere borgerens mål og drømme. Når vi ikke kommer nærmere de mål, der er centrale for borgeren, må vi gå nye og nogle gange utraditionelle veje.

Afsæt i aktuelt bedste viden

Vi arbejder altid med metoder og tilgange, vi ved, der er meningsfulde og virker for borgerne. Når vi udvikler og afprøver nye og måske utraditionelle tilgange, teknologier og samarbejdsformer, sørger vi for – sammen med borgeren – at dokumentere, om vi når nærmere målet. Vi skal have mod til at gå nye veje.

Livslang læring og mestring

Vi fokuserer på borgernes muligheder for at udvikle personlige ressourcer og handlemuligheder. Vi sigter efter at mobilisere det overskud, som giver borgerne lyst og energi til at lære og opleve nyt.