For borgere i Voksenhandicap viser missionen sig ved, at den enkelte tager aktivt ansvar for tilrettelægningen af eget liv, er i daglig aktivitet (fx uddannelse eller arbejde), deltager i fællesskaber, øver indflydelse og bruger byen og dens mange muligheder og tilbud. Der er et stort spænd i funktionsniveau blandt de borgere, der modtager tilbud fra Voksenhandicap. Der er borgere med et funktionsniveau, der gør, at det daglige samvær med personalet, plejen og omsorgen og det levede liv er det primære. Her vil der være mindre fokus på ansvar for eget liv og på deltagelse i fællesskaber.

Voksenhandicap har i det daglige samarbejde med borgeren i vores Rådgivning og Visitationscenter og på borgercentrene blik for den enkeltes ressourcer, og for de ting borgeren kan gøre med hjælp og støtte fra familie, venner og øvrige netværk.

 

 

 

Menneske før handicap

Mennesker med et handicap er først og fremmest mennesker, der har ret til et liv på samme præmisser som alle andre. De fleste mennesker har drømme og håb for fremtiden, og vi vokser og trives, når vi bliver mødt og respekteret som ligeværdige mennesker. Mennesker med handicap har de samme behov som alle andre.

Magt over eget liv

Mennesker har brug for at være ”mægtige i eget liv”. Mennesker med handicap skal - så vidt det er muligt -, bestemme hvornår kommunen skal inviteres ind som samarbejdspartner – og ikke omvendt. Borgerens initiativ, perspektiv og mål skal være udgangspunkt for samarbejdet. Borgeren har ansvar for eget liv og samarbejder med Voksenhandicap om aftaler og planer for læring og udvikling.

Mulighed for livslang læring

Når vi træner og øver os, bliver vi dygtigere. Det gælder også, når man har et handicap. Alle skal tilbydes mulighed for at lære nyt hele livet. ”Øvelse gør mester” og alle mennesker har potentiale for udvikling.

Familie og venner med hele vejen

I de fleste menneskers liv er den nære familie og gode venner, det allervigtigste vi har. Det gælder også, når man har et handicap. De nære bånd skal styrkes. Borgerne skal understøttes i at skabe nye relationer og indgå i samfundets fællesskaber på lige fod med alle andre.

Alle bidrager positivt

Alle borgere med et handicap har ressourcer og betydning som medborgere.  Det er en styrke, når mennesker på trods af deres handicap kommer i arbejde eller melder sig som frivillige besøgsvenner for ældre medmennesker. Borgerne skal lære nyt og dermed åbne nye muligheder for et aktivt og bidragende liv.