Opgaven bliver udført med respekt for det enkelte menneskes ressourcer og behov og i tæt samarbejde med borgeren, borgerens netværk og øvrige relevante aktører. Voksenhandicap ser mennesker med handicap som mennesker, der har ret til et liv på samme præmisser som andre med de drømme, håb og udfordringer, der ligger i livet og mesteringen af det.

Voksenhandicaps indsats tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes Handicappolitik og har Aarhus Kommunes værdier troværdighed, respekt og engagement og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses værdi om sammenhæng som bærende elementer. Vores indsats starter hos borgeren og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv. Den enkelte skal tilbydes læring og udvikling så langt, som den enkeltes potentiale rækker. Vi vil fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og forbedre livskvaliteten. Borgerens familie, venner og øvrige netværk indgår som centrale parter i det enkelte menneskes liv, og indsatsen skal have fokus på, at relationer og nære bånd vedligeholdes, udvides og udvikles.

I Voksenhandicap ved vi fra blandt andet GAP-analysen udarbejdet af Det Centrale Handicapråd og dialogprocessen Gentænk Voksenhandicap, som borgere, pårørende, medarbejdere med flere deltog i ii foråret 2016, at der er manglende tillid mellem borgere og pårørende og kommunen.

Med afsæt i ”Kommune Forfra” vil vi i Voksenhandicap udvikle samarbejdet med borgere med handicap. Borgerne og deres nære familie og venner er eksperter i eget liv, og som kommune er vi eksperter på faglige tilgange og metoder. Vi skal have alle ressourcer i spil i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, og borgere med handicap skal støttes i at udtrykke drømme for eget liv. Det betyder blandt andet, at vi vil styrke vores samarbejde med Familie, Børn og Unge omkring overgangen fra barn til voksen, som er et centralt tema på tværs i Socialforvaltningen og ikke mindst i Voksenhandicaps udviklingsplan.

Læs mere om Udviklingsplanen i afsnittet om udviklingen af det sociale arbejde

Vi vil derudover have et stærkt fokus på mere dialog, åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet. Det gælder både i forbindelse med visitationen og i dialogen med borgere, pårørende og handicaporganisationer. I Voksenhandicap vil vi have fokus på dialogen gennem dialogmøder med deltagelse af borgere, pårørende og handicap- og faglige organisationer og gennem etablering af Gentænkt-rådet med repræsentanter fra udvalgte handicaporganisationer og faglige organisationer.

Virksomhedsplanen for Voksenhandicap bygger på rådmandens beslutning ”Voksenhandicap Gentænkt”. Virksomhedsplanen skal ses som det overordnede dokument for Voksenhandicap. Der er udarbejdet en udviklingsplan, som indeholder de konkrete opgaver, der skal iværksættes for at sikre implementering af Voksenhandicap Gentænkt. Virksomhedsplanen rummer de centrale elementer, som Voksenhandicap vil have fokus på i perioden 2018-2019. 

Det er besluttet at sænke hastigheden i arbejdet med de mange processer i udviklingsplanen og på den måde få mere tid til at få følgerne af ændringerne i organisation håndteret. Der er også ønsket, at der bliver tid til at få centrene og deres kultur dannet og i det hele taget samlet organisationen men også at have tid til udvikling. Virksomhedsplanen er tilpasset i forhold til dette.

Vidste du, at Voksenhandicap ...

  • Hjalp mere end 3.000 borgere i 2017
  • Har et budget på 957 mio. kr. i 2018
  • Har ca. 1.100 ansatte (helårspersoner)
  • Har 4 borgercentre fordelt i hele Aarhus og et bydækkende Rådgivning og Visitationscenter.