Udviklingsplanen for det gentænkte Voksenhandicap rummer en samlet kommunikationsplan, der dækker både den interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsplanen introduceres i 2018.

I forhold til borgerne er det afgørende, at vi arbejder aktivt med at tilpasse kommunikationen til målgruppen, som er meget forskellig i forhold til evne til at kunne modtage og afgive information og viden. I forhold til pårørende og andre samarbejdspartnere bør der være fokus på åbenhed om og inddragelse i udviklingen af den faglige strategi på voksenhandicapområdet.

I forhold til samarbejdspartnere i kommunen skal vi arbejde med at være tydelige om vores styrker og kernefagligheden. Vi skal være kendte og anerkendte for åbenhed, tydelighed og stærk faglig selvforståelse.

 

 

En stor del af Voksenhandicaps målgruppe er borgere i botilbud og borgere der modtager bostøtte. Vi er således i daglig/ugentlig kontakt med borgerne, hvilket giver grundlag for en meget direkte relation og ligefrem dialog med den enkelte borger.

Her arbejder vi med anerkendende kommunikation og alternativ supplerende kommunikation for de borgere der kun har lidt eller intet sprog.

Fokus er her at sikre samarbejdet med borgeren dels om den daglige indsats dels om den langsigtede planlægning af indsatser og opgaver i delhandleplanen.
Voksenhandicap vil også arbejde med at kommunikere centrale dele af udviklingsplanens temaer direkte til borgerne gennem relevante medier. Borgere vil også blive inviteret til at deltage i den fortsatte dialogproces.
Derudover inddrages borgerne i brugermøder mv. på tilbuddene, hvor livet og dagligdagen på tilbuddet er på dagsordenen.

Pårørende er for de fleste borgere med handicap en værdifuld ressource, som vi skal støtte borgeren i at bevare sin kontakt til.

 

Vi skal være i god og åben dialog med pårørende om borgeren og den faglige indsats, Vi skal både invitere dem indenfor og inddrage dem i indsatsen overfor borgeren så vidt det er muligt og ønsket. Vil vi også med ”Borgerråd” på de enkelte centre gå i dialog med de pårørende.

I lighed med pårørende har rækken af pårørende-, bruger- og handicaporganisationer ressourcer og viden, som vi skal bringe i anvendelse i tilrettelægningen af vores indsats både i forhold til formuleringen af den faglige udvikling og i forhold til praktiseringen af fagligheden i dagligdagen.

 

Voksenhandicap deltager i de fælles dialogmøder mellem Voksenhandicap, Familie, Børn og Unge og handicaporganisationerne, hvor rækken af organisationer mødes med de to driftschefer for at dele og drøfte viden inden for centrale områder.

Voksenhandicap vil også fremover prioritere dialogen med og inddragelsen af organisationerne. Det er oplevelsen at det samlet styrker vores indsatser og giver en langt bedre fælles forståelse for, hvad der er vigtigt og muligt.

I relationerne med samarbejdspartnerne skal vi have fokus på den sociale kapital, og hvordan vi i fællesskab kan understøtte en koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Det fordrer, at vi er tydelige i dialogerne med parterne om, hvad vores kerneopgave er, hvor vores styrker er og hvor vi kan drage nytte af de andres viden og kompetencer.

 

Vi vil arbejde med at øge synlighed om vores kerneopgave og på den måde styrke tydeligheden i det tværgående samarbejde både internt i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og ud til de andre magistratsafdelinger. Vi anerkender, at kun ved at samarbejde på tværs kan vi løfte velfærdsopgaven overfor borgere med handicap.

Den interne kommunikation er en afgørende faktor for den samlede udviklingsplan for Voksenhandicap og for styrkelsen af den sociale kapital.

 

For medarbejdere på alle niveauer er det anerkendende, at de oplever at have adgang til relevante informationer og have den nødvendige viden om arbejdets tilrettelægning og organisationens udvikling.

Udviklingsplanen rummer således en udbygget kommunikationsplan der sikrer, at alle bliver informeret om planens fremdrift og om forhold, der har betydning for deres daglige arbejde.