Borgercentre som udgangspunkt for en lokal indsats

De nye borgercentre i Voksenhandicap skal på længere sigt udvikle et samværs- og mødested, som blandt andet kan vejlede om tilbud og støtte i lokalområdet tæt på borgerne. Samværs- og mødestedet skal både have overblik over, hvad der findes i området af frivillige tilbud, foreninger, fritidstilbud med videre, og hvilke muligheder for støtte og hjælp borgeren i øvrigt kan søge. Medarbejderne i samværs- og mødestedet skal derudover medvirke til udvikling af mere fleksible løsninger, som for eksempel kan bruges forud for, at en borger visiteres til bostøtte. Udviklingen af borgercentre herunder etablering af samværs- og mødested vil ske henover 2018 og 2019 og arbejdet med at udvikle og kvalificere samarbejdet med lokalsamfundet vil fortsætte ud over denne periode.

Der skal derudover, i et tæt samarbejde mellem Rådgivning og Visitationscentret og borgercentrene, udvikles en visitationsmodel, som sætter rammen for, hvordan borgercentrene og Rådgivning og Visitationscentret sammen kan visitere til ydelser. Visitationsmodellen betyder, at borgerne kan blive visiteret til ydelser på direkte på det enkelte borgercenter. Derudover vil der fortsat være visitation fra Rådgivning og Visitationscentret til de takststyrede områder.

Udviklingen af nye visitationsmodeller starter i 2018 og forventes tidligst at kunne være i funktion i løbet af 2019.

Borgercentret skal også have en højere grad af borgerdemokrati end i dag. Der etableres ’Borgerråd’ med deltagelse af mennesker med handicap og repræsentanter fra borgercentret (medarbejdere og ledelse). Herudover kan borgere fra det lokale civilsamfund inviteres til at deltage i Borgerrådet.

 

 

 

Nye alliancer og stærke fællesskaber
Vi vil styrke inklusion og medborgerskab ved at bygge bro mellem mennesker med handicap og det omkringliggende samfund. Vi skal ikke kun yde service, men i højere grad fremme betydningsfulde fællesskaber. Hvordan bliver de butiksdrivende, boligforeninger, den lokale ungdomsklub, skoler og alle vi andre i lokalsamfundet en del af netværket for borgere med et handicap? Vores organisation skal åbne op og invitere til nye og samskabende processer, hvor der findes løsninger med mere fokus på menneske og mindre fokus på system og kommune. Vi vil afgive kontrol og magt så langt som muligt.
 
Nærhed og tilgængelighed
Vi vil være let tilgængelige for borgere med handicap og deres familie og venner. Rent fysisk vægter vi det at være tæt på borgerne og deres nære med vores tilbud og sparring – men også i den måde, vi kommunikerer og indbyder til samarbejde, er nærheden vigtig. Vi skal tale og skrive i et sprog, der er til at forstå, og lægge os i selen for altid at forstå borgerens perspektiv.
 
Effektivitet og trivsel
Med afsæt i den nyeste viden på området vil vi udvikle vores organisation og indsatser, så vi skaber størst mulig effekt for borgerne. Vi vil styrke det tværsektorielle samarbejde og arbejde med ressourcebevidsthed og relationel koordinering. Samtidig har vi stærkt fokus på kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Vi vil trives og være stolte af vores indsats.