Voksenhandicap skal sikre balance i økonomien gennem sikker styring, en klar ansvarsfordeling mellem centrene samt et styrket tværgående samarbejde. Gennem den permanente budgettilførsel på 50 mio. kr. fra 2017 er grundlaget styrket. Der skal være fokus på incitamenterne og principperne for økonomistyring på alle niveauer. De nye borgercentre har fået en højere grad af rammestyring. Rammestyring styrker fleksibiliteten og giver bedre mulighed for at samtænke løsninger for borgerne, der er mere helhedsorienterede.

Økonomisk styring handler også om at have en fleksibel tilbudsvifte, der modsvarer behovene. Der skal blandt andet være boliger til rådighed i kommunen til de borgere, der har behov for et botilbud, både generelle og specialiserede botilbud.

Endelig handler økonomisk balance om at sikre, at borgercentrene har adgang til de nødvendige værktøjer til at kunne styre lokalt.

Som det angives i Voksenhandicapanalysen der blev lavet på anmodning fra byrådet, er det en forudsætning at der løbende arbejdes med effektiviseringer i hele området.

Konkret vil vi i løbet af 2018 og 2019 arbejde med følgende:

  • Opfølgning på ”Analysen af voksenhandicapområdets økonomi”
  • Opfølgning på ”Analyse af visitationspraksis i Voksenhandicap” fra BDO
  • Ansættelse af fem ekstra rådgivere i Rådgivning og Visitationscentret i 2017 skete på baggrund af analysen
  • Sikre differentieret ledelsesinformation på centerniveau, som skal medvirke til sikring af økonomisk balance på centrene.